ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ala Grama Panchayat | ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ആലപ്പുഴ നഗരസഭ

Alappuzha Municipality | ആലപ്പുഴ നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ambalapuzha North Grama Panchayat | അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ambalapuzha South Grama Panchayat | അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Arattupuzha Grama Panchayat | ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Arookutty Grama Panchayat | അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
അരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aroor Grama Panchayat | അരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aryad Grama Panchayat | ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Bharanickavu Grama Panchayat | ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ബുധനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Budhanoor Grama Panchayat | ബുധനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Champakulam Grama Panchayat | ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചെങ്ങന്നൂര് നഗരസഭ

Chengannur Municipality | ചെങ്ങന്നൂര് നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chennam Pallippuram Grama Panchayat | ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chennithala-Thripperumthura Grama Panchayat | ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheppad Grama Panchayat | ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheriyanad Grama Panchayat | ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചേര്ത്തല നഗരസഭ

Cherthala Municipality | ചേര്ത്തല നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചേര്ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cherthala South Grama Panchayat | ചേര്ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheruthana Grama Panchayat | ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chettikulangara Grama Panchayat | ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chingoli Grama Panchayat | ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chunakara Grama Panchayat | ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Devikulangara Grama Panchayat | ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edathua Grama Panchayat | എടത്വാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ezhupunna Grama Panchayat | എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ

Haripad Municipality | ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kadakkarappally Grama Panchayat | കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kainakary Grama Panchayat | കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കണ്ടല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kandalloor Grama Panchayat | കണ്ടല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kanjikuzhy Grama Panchayat | കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കാര്ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karthikappally Grama Panchayat | കാര്ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karuvatta Grama Panchayat | കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kavalam Grama Panchayat | കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കായംകുളം നഗരസഭ

Kayamkulam Municipality | കായംകുളം നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodamthuruth Grama Panchayat | കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Krishnapuram Grama Panchayat | കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kumarapuram Grama Panchayat | കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuthiathod Grama Panchayat | കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mannancherry Grama Panchayat | മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാന്നാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mannar Grama Panchayat | മാന്നാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mararikulam North Grama Panchayat | മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mararikulam South Grama Panchayat | മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാവേലിക്കര നഗരസഭ

Mavelikara Municipality | മാവേലിക്കര നഗരസഭ | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mavelikara Thamarakulam Grama Panchayat | മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mavelikara Thekkekara Grama Panchayat | മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muhamma Grama Panchayat | മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mulakuzha Grama Panchayat | മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muthukulam Grama Panchayat | മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
മുട്ടാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muttar Grama Panchayat | മുട്ടാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nedumudi Grama Panchayat | നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
നീലംപേരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Neelamperoor Grama Panchayat | നീലംപേരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nooranad Grama Panchayat | നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പാലമേല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Palamel Grama Panchayat | പാലമേല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pallippad Grama Panchayat | പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panavally Grama Panchayat | പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pandanad Grama Panchayat | പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പത്തിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pathiyoor Grama Panchayat | പത്തിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pattanakkad Grama Panchayat | പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perumpalam Grama Panchayat | പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pulincunnoo Grama Panchayat | പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പുലിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Puliyoor Grama Panchayat | പുലിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Punnapra North Grama Panchayat | പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Punnapra South Grama Panchayat | പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Purakkad Grama Panchayat | പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ramankary Grama Panchayat | രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thakazhy Grama Panchayat | തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thalavady Grama Panchayat | തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thanneermukkom Grama Panchayat | തണ്ണീര്മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thazhakara Grama Panchayat | തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തിരുവന്വണ്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thiruvanvandoor Grama Panchayat | തിരുവന്വണ്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thrikkunnappuzha Grama Panchayat | തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തുറവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thuravoor Grama Panchayat | തുറവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thycattussery Grama Panchayat | തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vallikunnam Grama Panchayat | വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
വയലാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vayalar Grama Panchayat | വയലാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Veeyapuram Grama Panchayat | വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Veliyanad Grama Panchayat | വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit
വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Venmoney Grama Panchayat | വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ആലപ്പുഴ ജില്ല | Alappuzha district

Visit