അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Adimaly Grama Panchayat | അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Alakode Grama Panchayat | ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
അറക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Arakulam Grama Panchayat | അറക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
അയ്യപ്പന് കോവില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

AyyappanCoil Grama Panchayat | അയ്യപ്പന് കോവില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ബൈസണ് വാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

BysonValley Grama Panchayat | ബൈസണ് വാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chakkupallam Grama Panchayat | ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ചിന്നക്കനാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chinnakanal Grama Panchayat | ചിന്നക്കനാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ദേവികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Devikulam Grama Panchayat | ദേവികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edamalakkudy Grama Panchayat | ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഇടവെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edavetty Grama Panchayat | ഇടവെട്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഏലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Elappara Grama Panchayat | ഏലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഇരട്ടയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Erattayar Grama Panchayat | ഇരട്ടയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

IdukkiKanjikuzhy Grama Panchayat | ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കാമാക്ഷി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kamakshy Grama Panchayat | കാമാക്ഷി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കാഞ്ചിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kanchiyar Grama Panchayat | കാഞ്ചിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കാന്തല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kanthalloor Grama Panchayat | കാന്തല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കരിമണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karimannoor Grama Panchayat | കരിമണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karimkunnam Grama Panchayat | കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കരുണാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karunapuram Grama Panchayat | കരുണാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കട്ടപ്പന നഗരസഭ

Kattappana Municipality | കട്ടപ്പന നഗരസഭ | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കോടിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodikulam Grama Panchayat | കോടിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കൊക്കയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kokkayar Grama Panchayat | കൊക്കയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കൊന്നത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Konnathady Grama Panchayat | കൊന്നത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കുടയത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kudayathoor Grama Panchayat | കുടയത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കുമാരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kumaramangalam Grama Panchayat | കുമാരമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
കുമിളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kumily Grama Panchayat | കുമിളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Manakkad Grama Panchayat | മണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mankulam Grama Panchayat | മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Marayoor Grama Panchayat | മറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മരിയാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mariyapuram Grama Panchayat | മരിയാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മൂന്നാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Munnar Grama Panchayat | മൂന്നാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
മുട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muttom Grama Panchayat | മുട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nedumkandam Grama Panchayat | നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
പള്ളിവാസല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pallivasal Grama Panchayat | പള്ളിവാസല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pampadumpara Grama Panchayat | പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
പീരുമേട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Peermade Grama Panchayat | പീരുമേട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
പെരുവന്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Peruvanthanam Grama Panchayat | പെരുവന്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
പുറപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Purapuzha Grama Panchayat | പുറപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
രാജക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Rajakkad Grama Panchayat | രാജക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
രാജകുമാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Rajakumary Grama Panchayat | രാജകുമാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ശാന്തന്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Santhanpara Grama Panchayat | ശാന്തന്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Senapathy Grama Panchayat | സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
തൊടുപുഴ നഗരസഭ

Thodupuzha Municipality | തൊടുപുഴ നഗരസഭ | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഉടുമ്പന്ചോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Udumbanchola Grama Panchayat | ഉടുമ്പന്ചോല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഉടുമ്പന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Udumbanoor Grama Panchayat | ഉടുമ്പന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
ഉപ്പുതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Upputhara Grama Panchayat | ഉപ്പുതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വണ്ടന്മേട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vandanmedu Grama Panchayat | വണ്ടന്മേട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വണ്ടിപ്പെരിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vandiperiyar Grama Panchayat | വണ്ടിപ്പെരിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vannappuram Grama Panchayat | വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vathikudy Grama Panchayat | വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വട്ടവട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vattavada Grama Panchayat | വട്ടവട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vazhathope Grama Panchayat | വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വെള്ളത്തൂവല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vellathooval Grama Panchayat | വെള്ളത്തൂവല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit
വെളളിയാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Velliyamattom Grama Panchayat | വെളളിയാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഇടുക്കി ജില്ല | Idukki district

Visit