അജാനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ajanur Grama Panchayat | അജാനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Badiadka Grama Panchayat | ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ബളാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Balal Grama Panchayat | ബളാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Bedadka Grama Panchayat | ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ബേളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Belloor Grama Panchayat | ബേളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ചെമ്മനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chemnad Grama Panchayat | ചെമ്മനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chengala Grama Panchayat | ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ചെറുവത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheruvathur Grama Panchayat | ചെറുവത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Delampady Grama Panchayat | ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ഈസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

East Eleri Grama Panchayat | ഈസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Enmakaje Grama Panchayat | എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കള്ളാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kallar Grama Panchayat | കള്ളാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ

Kanhangad Municipality | കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കാറഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karadka Grama Panchayat | കാറഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കാസര്കോഡ് നഗരസഭ

Kasaragod Municipality | കാസര്കോഡ് നഗരസഭ | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കയ്യൂര് ചീമേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kayyur Cheemeni Grama Panchayat | കയ്യൂര് ചീമേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കിനാനൂര് കരിന്തളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kinanoor - Karinthalam Grama Panchayat | കിനാനൂര് കരിന്തളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കോടോം ബേളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

KodomBelur Grama Panchayat | കോടോം ബേളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kumbadaje Grama Panchayat | കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kumbla Grama Panchayat | കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
കുറ്റിക്കോല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuttikol Grama Panchayat | കുറ്റിക്കോല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മധൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Madhur Grama Panchayat | മധൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Madikai Grama Panchayat | മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മംഗല്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mangalpady Grama Panchayat | മംഗല്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മഞ്ചശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Manjeshwar Grama Panchayat | മഞ്ചശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മീഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Meenja Grama Panchayat | മീഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മൊഗരാല് പുത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mogral Puthur Grama Panchayat | മൊഗരാല് പുത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
മുളിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muliyar Grama Panchayat | മുളിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
നീലേശ്വരം നഗരസഭ

Nileshwar Municipality | നീലേശ്വരം നഗരസഭ | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Padne Grama Panchayat | പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Paivalike Grama Panchayat | പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pallikere Grama Panchayat | പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panathady Grama Panchayat | പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പിലിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pilicode Grama Panchayat | പിലിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പുല്ലൂര് പെരിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

PullurPeriya Grama Panchayat | പുല്ലൂര് പെരിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Puthige Grama Panchayat | പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
തൃക്കരിപ്പൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Trikaripur Grama Panchayat | തൃക്കരിപ്പൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Udma Grama Panchayat | ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Valiyaparamba Grama Panchayat | വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
വോര്ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vorkady Grama Panchayat | വോര്ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit
വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

West Eleri Grama Panchayat | വെസ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കാസർഗോഡ് ജില്ല | Kasaragod district

Visit