ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Adichanalloor Grama Panchayat | ആദിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Alappad Grama Panchayat | ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
അലയമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Alayamon Grama Panchayat | അലയമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
അഞ്ചല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Anchal Grama Panchayat | അഞ്ചല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aryankavu Grama Panchayat | ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chadayamangalam Grama Panchayat | ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ചാത്തന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chathannoor Grama Panchayat | ചാത്തന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chavara Grama Panchayat | ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chirakkara Grama Panchayat | ചിറക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chithara Grama Panchayat | ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Clappana Grama Panchayat | ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

East Kallada Grama Panchayat | കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഇടമുളയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edamulackal Grama Panchayat | ഇടമുളയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Elamadu Grama Panchayat | ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഇളംപള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Elampalloor Grama Panchayat | ഇളംപള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
എഴുകോണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ezhukone Grama Panchayat | എഴുകോണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ittiva Grama Panchayat | ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കടയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kadakkal Grama Panchayat | കടയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കല്ലുവാതുക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kalluvathukkal Grama Panchayat | കല്ലുവാതുക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കരവാളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karavaloor Grama Panchayat | കരവാളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kareepra Grama Panchayat | കരീപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭ

Karunagappally Municipality | കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭ | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കൊല്ലം മുനിസിപ്പൽ കോര്പ്പറേഷൻ

Kollam Municipal Corporation | കൊല്ലം മുനിസിപ്പൽ കോര്പ്പറേഷൻ | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kottamkara Grama Panchayat | കൊറ്റങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭ

Kottarakara Municipality | കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭ | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kulakkada Grama Panchayat | കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kulasekharapuram Grama Panchayat | കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kulathupuzha Grama Panchayat | കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുമ്മിള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kummil Grama Panchayat | കുമ്മിള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kundara Grama Panchayat | കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kunnathoor Grama Panchayat | കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mayyanad Grama Panchayat | മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Melila Grama Panchayat | മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
മണ്റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Munroethuruth Grama Panchayat | മണ്റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mylom Grama Panchayat | മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mynagappally Grama Panchayat | മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nedumpana Grama Panchayat | നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
നെടുവത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Neduvathoor Grama Panchayat | നെടുവത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Neendakara Grama Panchayat | നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
നിലമേല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nilamel Grama Panchayat | നിലമേല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Oachira Grama Panchayat | ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panayam Grama Panchayat | പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പന്മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panmana Grama Panchayat | പന്മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പരവൂര് നഗരസഭ

Paravur Municipality | പരവൂര് നഗരസഭ | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pathanapuram Grama Panchayat | പത്തനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pattazhi Grama Panchayat | പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pattazhi Vadakkekara Grama Panchayat | പട്ടാഴി വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pavithreswaram Grama Panchayat | പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perayam Grama Panchayat | പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perinad Grama Panchayat | പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പിറവന്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Piravanthoor Grama Panchayat | പിറവന്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Poothakulam Grama Panchayat | പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pooyappally Grama Panchayat | പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Poruvazhy Grama Panchayat | പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
പുനലൂര് നഗരസഭ

Punalur Municipality | പുനലൂര് നഗരസഭ | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Sasthamcotta Grama Panchayat | ശാസ്താംകോട്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ശൂരനാട് നോര്ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Sooranad North Grama Panchayat | ശൂരനാട് നോര്ത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Sooranad South Grama Panchayat | ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തലവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thalavoor Grama Panchayat | തലവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thazhava Grama Panchayat | തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thekkumbhagom Grama Panchayat | തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thenmala Grama Panchayat | തെന്മല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thevalakkara Grama Panchayat | തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തൊടിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thodiyoor Grama Panchayat | തൊടിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thrikkaruva Grama Panchayat | തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
തൃക്കോവില്വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thrikkovilvattom Grama Panchayat | തൃക്കോവില്വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഉമ്മന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ummannoor Grama Panchayat | ഉമ്മന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
വെളിനല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Velinalloor Grama Panchayat | വെളിനല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Veliyam Grama Panchayat | വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vettikavala Grama Panchayat | വെട്ടിക്കവല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vilakkudy Grama Panchayat | വിളക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

West Kallada Grama Panchayat | വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit
ഏരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Yeroor Grama Panchayat | ഏരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൊല്ലം ജില്ല | Kollam district

Visit