അരിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Arikkulam Grama Panchayat | അരിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
അത്തോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Atholi Grama Panchayat | അത്തോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ആയഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ayancheri Grama Panchayat | ആയഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
അഴിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Azhiyur Grama Panchayat | അഴിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Balussery Grama Panchayat | ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chakkittapara Grama Panchayat | ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Changaroth Grama Panchayat | ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chathamangalam Grama Panchayat | ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chekkiad Grama Panchayat | ചെക്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചേളന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chelannur Grama Panchayat | ചേളന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചേമഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chemanchery Grama Panchayat | ചേമഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചേങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chengottukavu Grama Panchayat | ചേങ്ങോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചെറുവണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheruvannur Grama Panchayat | ചെറുവണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ചോറോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chorode Grama Panchayat | ചോറോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
എടച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edacheri Grama Panchayat | എടച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഏറാമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Eramala Grama Panchayat | ഏറാമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഫറോക്ക് നഗരസഭ

Feroke Municipality | ഫറോക്ക് നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കടലുണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kadalundi Grama Panchayat | കടലുണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കക്കോടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kakkodi Grama Panchayat | കക്കോടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കാക്കൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kakkur Grama Panchayat | കാക്കൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karassery Grama Panchayat | കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kattippara Grama Panchayat | കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കാവിലുമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kavilumpara Grama Panchayat | കാവിലുമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കായക്കൊടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kayakkody Grama Panchayat | കായക്കൊടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kayanna Grama Panchayat | കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കീഴരിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Keezhariyur Grama Panchayat | കീഴരിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kizhakkoth Grama Panchayat | കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കോടഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodanchery Grama Panchayat | കോടഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൊടിയത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodiyathur Grama Panchayat | കൊടിയത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൊടുവള്ളി നഗരസഭ

Koduvally Municipality | കൊടുവള്ളി നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Koodaranhi Grama Panchayat | കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Koorachundu Grama Panchayat | കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൂത്താളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Koothali Grama Panchayat | കൂത്താളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കോട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kottur Grama Panchayat | കോട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ

Koyilandy Municipality | കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോര്പ്പറേഷൻ

Kozhikode Municipal Corporation | കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോര്പ്പറേഷൻ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kunnamangalam Grama Panchayat | കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കുന്നുമ്മല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kunnummal Grama Panchayat | കുന്നുമ്മല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കുരുവട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuruvattoor Grama Panchayat | കുരുവട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuttiadi Grama Panchayat | കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മടവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Madavoor Grama Panchayat | മടവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മണിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Maniyur Grama Panchayat | മണിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മരുതോങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Maruthonkara Grama Panchayat | മരുതോങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മാവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mavoor Grama Panchayat | മാവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മേപ്പയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Meppayur Grama Panchayat | മേപ്പയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മൂടാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Moodadi Grama Panchayat | മൂടാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
മുക്കം നഗരസഭ

Mukkam Municipality | മുക്കം നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നാദാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nadapuram Grama Panchayat | നാദാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നടുവണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Naduvannur Grama Panchayat | നടുവണ്ണൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നന്മണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nanminda Grama Panchayat | നന്മണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നരിക്കുനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Narikunni Grama Panchayat | നരിക്കുനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Narippatta Grama Panchayat | നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
നൊച്ചാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nochad Grama Panchayat | നൊച്ചാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഒളവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Olavanna Grama Panchayat | ഒളവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Omassery Grama Panchayat | ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Onchiyam Grama Panchayat | ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panangad Grama Panchayat | പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പയ്യോളി നഗരസഭ

Payyoli Municipality | പയ്യോളി നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perambra Grama Panchayat | പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പെരുമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perumanna Grama Panchayat | പെരുമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പെരുവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Peruvayal Grama Panchayat | പെരുവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പുതുപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Puduppady Grama Panchayat | പുതുപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
പുറമേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Purameri Grama Panchayat | പുറമേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
രാമനാട്ടുകര നഗരസഭ

Ramanattukara Municipality | രാമനാട്ടുകര നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തലക്കുളത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thalakulathur Grama Panchayat | തലക്കുളത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thamarassery Grama Panchayat | താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തിക്കോടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thikkodi Grama Panchayat | തിക്കോടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തിരുവള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thiruvallur Grama Panchayat | തിരുവള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thiruvambadi Grama Panchayat | തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തുറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thurayur Grama Panchayat | തുറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
തൂണേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Tuneri Grama Panchayat | തൂണേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ulliyeri Grama Panchayat | ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Unnikulum Grama Panchayat | ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
വടകര നഗരസഭ

Vadakara Municipality | വടകര നഗരസഭ | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Valayam Grama Panchayat | വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
വാണിമല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vanimal Grama Panchayat | വാണിമല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
വേളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Velom Grama Panchayat | വേളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit
വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Villiappally Grama Panchayat | വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കോഴിക്കോട് ജില്ല | Kozhikode district

Visit