ആലംകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Alamkode Grama Panchayat | ആലംകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aliparamba Grama Panchayat | ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Amarambalam Grama Panchayat | അമരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Anakkayam Grama Panchayat | ആനക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Angadippuram Grama Panchayat | അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
അബ്ദുറഹിമാന് നഗര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

AR Nagar Grama Panchayat | അബ്ദുറഹിമാന് നഗര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
അരീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Areacode Grama Panchayat | അരീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ആതവനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Athavanad Grama Panchayat | ആതവനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചാലിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chaliyar Grama Panchayat | ചാലിയാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheacode Grama Panchayat | ചീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chelembra Grama Panchayat | ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cheriyamundam Grama Panchayat | ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചെറുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cherukavu Grama Panchayat | ചെറുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചോക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chokkad Grama Panchayat | ചോക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chungathara Grama Panchayat | ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edakkara Grama Panchayat | എടക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടപ്പാള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edapal Grama Panchayat | എടപ്പാള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടപ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edappatta Grama Panchayat | എടപ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടരിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edarikode Grama Panchayat | എടരിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edavanna Grama Panchayat | എടവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
എടയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edayur Grama Panchayat | എടയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Elamkulam Grama Panchayat | ഏലംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Irimbiliyam Grama Panchayat | ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കാലടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kaladi Grama Panchayat | കാലടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kalikavu Grama Panchayat | കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കല്പകഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kalpakanchery Grama Panchayat | കല്പകഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kannamangalam Grama Panchayat | കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കരുളായ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karulai Grama Panchayat | കരുളായ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Karuvarakundu Grama Panchayat | കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കാവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kavanur Grama Panchayat | കാവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കീഴാറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Keezhattur Grama Panchayat | കീഴാറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Keezhuparamba Grama Panchayat | കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കോഡൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodur Grama Panchayat | കോഡൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ

Kondotty Municipality | കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Koottilangadi Grama Panchayat | കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കോട്ടക്കല് നഗരസഭ

Kottakkal Municipality | കോട്ടക്കല് നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കുറുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuruva Grama Panchayat | കുറുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuttippuram Grama Panchayat | കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuzhimanna Grama Panchayat | കുഴിമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Makkaraparamba Grama Panchayat | മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മലപ്പുറം നഗരസഭ

Malappuram Municipality | മലപ്പുറം നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മമ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mampad Grama Panchayat | മമ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mangalam Grama Panchayat | മംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മഞ്ചേരി നഗരസഭ

Manjeri Municipality | മഞ്ചേരി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മങ്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mankada Grama Panchayat | മങ്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മാറാക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Marakkara Grama Panchayat | മാറാക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മാറഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Maranchery Grama Panchayat | മാറഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മേലാറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Melattur Grama Panchayat | മേലാറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മൂന്നിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Moonniyur Grama Panchayat | മൂന്നിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മൂര്ക്കനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Moorkkanad Grama Panchayat | മൂര്ക്കനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മൂത്തേടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Moothedam Grama Panchayat | മൂത്തേടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മൊറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Morayur Grama Panchayat | മൊറയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
മുതുവല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muthuvalloor Grama Panchayat | മുതുവല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nannambra Grama Panchayat | നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nannammukku Grama Panchayat | നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
നിലമ്പൂര് നഗരസഭ

Nilambur Municipality | നിലമ്പൂര് നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
നിറമരുതൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Niramaruthur Grama Panchayat | നിറമരുതൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഊരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Oorakam Grama Panchayat | ഊരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Othukkungal Grama Panchayat | ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഒഴൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ozhur Grama Panchayat | ഒഴൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പള്ളിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pallikkal Grama Panchayat | പള്ളിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pandikkad Grama Panchayat | പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ

Parappanangadi Municipality | പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പറപ്പൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Parappur Grama Panchayat | പറപ്പൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭ

Perinthalmanna Municipality | പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പെരുമണ്ണ ക്ളാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perumanna Klari Grama Panchayat | പെരുമണ്ണ ക്ളാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Perumpadappa Grama Panchayat | പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പെരുവള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Peruvalloor Grama Panchayat | പെരുവള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പൊന്മള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ponmala Grama Panchayat | പൊന്മള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പൊന്മുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ponmundam Grama Panchayat | പൊന്മുണ്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പൊന്നാനി നഗരസഭ

Ponnani Municipality | പൊന്നാനി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പൂക്കോട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pookkottur Grama Panchayat | പൂക്കോട്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പോരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Porur Grama Panchayat | പോരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pothukallu Grama Panchayat | പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പുലാമന്തോള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pulamanthole Grama Panchayat | പുലാമന്തോള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പുളിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pulikkal Grama Panchayat | പുളിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പുല്പ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pulpatta Grama Panchayat | പുല്പ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പുറത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Purathur Grama Panchayat | പുറത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Puzhakkattiri Grama Panchayat | പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
താനാളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Tanalur Grama Panchayat | താനാളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
താനൂര് നഗരസഭ

Tanur Municipality | താനൂര് നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Tavanur Grama Panchayat | തവനൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thalakkad Grama Panchayat | തലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
താഴെക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thazhekkode Grama Panchayat | താഴെക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thenhipalam Grama Panchayat | തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thennala Grama Panchayat | തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തിരുനാവായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thirunavaya Grama Panchayat | തിരുനാവായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thiruvali Grama Panchayat | തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thrikkalangodu Grama Panchayat | തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തിരൂര് നഗരസഭ

Tirur Municipality | തിരൂര് നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ

Tirurangadi Municipality | തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Triprangode Grama Panchayat | തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
തുവ്വൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Tuvvur Grama Panchayat | തുവ്വൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Urangattiri Grama Panchayat | ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ

Valanchery Municipality | വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വളവന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Valavannur Grama Panchayat | വളവന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vallikkunnu Grama Panchayat | വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vattamkulam Grama Panchayat | വട്ടംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വാഴക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vazhakkad Grama Panchayat | വാഴക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വാഴയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vazhayur Grama Panchayat | വാഴയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വഴിക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vazhikkadavu Grama Panchayat | വഴിക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Veliancode Grama Panchayat | വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vengara Grama Panchayat | വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വെട്ടത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vettathur Grama Panchayat | വെട്ടത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vettom Grama Panchayat | വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit
വണ്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Wandoor Grama Panchayat | വണ്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | മലപ്പുറം ജില്ല | Malappuram district

Visit