അടൂര് നഗരസഭ

Adoor Municipality | അടൂര് നഗരസഭ | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Anicadu Grama Panchayat | ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aranmula Grama Panchayat | ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Aruvappulam Grama Panchayat | അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
അയിരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ayroor Grama Panchayat | അയിരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ചെന്നീര്ക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chenneerkara Grama Panchayat | ചെന്നീര്ക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ചെറുകോല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Cherukole Grama Panchayat | ചെറുകോല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ചിറ്റാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Chittar Grama Panchayat | ചിറ്റാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഇലന്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Elanthoor Grama Panchayat | ഇലന്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Enadimangalam Grama Panchayat | ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഏറത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Erathu Grama Panchayat | ഏറത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഇരവിപേരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Eraviperoor Grama Panchayat | ഇരവിപേരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ezhamkulam Grama Panchayat | ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
എഴുമറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ezhumattoor Grama Panchayat | എഴുമറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kadampanad Grama Panchayat | കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കടപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kadapra Grama Panchayat | കടപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കലഞ്ഞൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kalanjoor Grama Panchayat | കലഞ്ഞൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kallooppara Grama Panchayat | കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കവിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kaviyoor Grama Panchayat | കവിയൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കൊടുമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kodumon Grama Panchayat | കൊടുമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Koipuram Grama Panchayat | കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Konni Grama Panchayat | കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കൊറ്റനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kottanad Grama Panchayat | കൊറ്റനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കോട്ടാങ്ങല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kottangal Grama Panchayat | കോട്ടാങ്ങല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കോഴഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kozhencherry Grama Panchayat | കോഴഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കുളനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kulanada Grama Panchayat | കുളനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കുന്നന്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kunnamthanam Grama Panchayat | കുന്നന്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
കുറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kuttoor Grama Panchayat | കുറ്റൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Malayalapuzha Grama Panchayat | മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mallappally Grama Panchayat | മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mallappuzhassery Grama Panchayat | മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
മെഴുവേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mezhuveli Grama Panchayat | മെഴുവേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
മൈലപ്രാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mylapra Grama Panchayat | മൈലപ്രാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Naranammoozhy Grama Panchayat | നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
നാരങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Naranganam Grama Panchayat | നാരങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nedumpuram Grama Panchayat | നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
നിരണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Niranam Grama Panchayat | നിരണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
ഓമല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Omalloor Grama Panchayat | ഓമല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പള്ളിയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pallickal Grama Panchayat | പള്ളിയ്ക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പന്തളം നഗരസഭ

Pandalam Municipality | പന്തളം നഗരസഭ | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pandalam Thekkekara Grama Panchayat | പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ

Pathanamthitta Municipality | പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പെരിങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Peringara Grama Panchayat | പെരിങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pramadom Grama Panchayat | പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
പുറമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Puramattom Grama Panchayat | പുറമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ranni Angadi Grama Panchayat | റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ranni Grama Panchayat | റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
റാന്നി പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ranni Pazhavangadi Grama Panchayat | റാന്നി പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ranni Perunadu Grama Panchayat | റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Seethathodu Grama Panchayat | സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thannithodu Grama Panchayat | തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
തിരുവല്ല നഗരസഭ

Thiruvalla Municipality | തിരുവല്ല നഗരസഭ | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thottappuzhassery Grama Panchayat | തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
തുമ്പമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thumpamon Grama Panchayat | തുമ്പമണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vadaserikara Grama Panchayat | വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vallicode Grama Panchayat | വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit
വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vechoochira Grama Panchayat | വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | പത്തനംതിട്ട ജില്ല | Pathanamthitta district

Visit