അമ്പലവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Ambalavayal Grama Panchayat | അമ്പലവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Edavaka Grama Panchayat | എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
കല്പ്പറ്റ നഗരസഭ

Kalpetta Municipality | കല്പ്പറ്റ നഗരസഭ | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kaniyambetta Grama Panchayat | കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
കോട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Kottathara Grama Panchayat | കോട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മാനന്തവാടി നഗരസഭ

Mananthavady Municipality | മാനന്തവാടി നഗരസഭ | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Meenangadi Grama Panchayat | മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Meppadi Grama Panchayat | മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മുള്ളന്കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Mullankolly Grama Panchayat | മുള്ളന്കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muppainad Grama Panchayat | മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
മുട്ടില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Muttil Grama Panchayat | മുട്ടില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
നെന്മേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Nenmeni Grama Panchayat | നെന്മേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Noolpuzha Grama Panchayat | നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Padinharathara Grama Panchayat | പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Panamaram Grama Panchayat | പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Poothadi Grama Panchayat | പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pozhuthana Grama Panchayat | പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
പുല്പ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Pulpally Grama Panchayat | പുല്പ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
സുല്ത്താന് ബത്തേരി നഗരസഭ

Sulthan Bathery Municipality | സുല്ത്താന് ബത്തേരി നഗരസഭ | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
തരിയോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thariode Grama Panchayat | തരിയോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thavinhal Grama Panchayat | തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
തിരുനെല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thirunelly Grama Panchayat | തിരുനെല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
തൊണ്ടര്നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Thondernad Grama Panchayat | തൊണ്ടര്നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vellamunda Grama Panchayat | വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vengappally Grama Panchayat | വേങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit
വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

Vythiri Grama Panchayat | വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | വയനാട് ജില്ല | Wayanad district

Visit